Academic Positions Norge

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges landbrukshøgskole (NLH), ligger i Ås i Akershus og er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har, ved siden av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, den eneste virkelige klassiske campus i Norge, med monumentale steinbygninger omgitt av parker og landlige grøntarealer – etter klassisk engelsk modell.

Norges høyere landbruksskole ble grunnlagt som landets tredje høyere utdanningsinstitusjon i 1859, den første var Den frie matematiske skole i Christiania (Krigsskolen), mens den andre var Universitetet i Oslo. Tidlig fikk høyskolen i Ås også et professorat i økonomi; det andre i landet. Dette skulle understreke betydningen av primærnæringene også innen økonomisk forskning. Arealforvaltning er en viktig del av NMBUs fagområder. Allerede i 1897 ble det opprettet et studium i utskiftning – i dag jordskifte. NMBU har Europas eldste utdannelse i landskapsarkitektur, opprettet i 1919. Da Norge fikk en landsdekkende planlov i 1965, ble det opprettet en stilling i arealplanlegging. Ved Institutt for matematiske realfag og teknologi utdannes kandidater (sivilingeniør) innen ulike disipliner.

Skolen på Ås fikk høyskolestatus i 1897 og universitetsstatus 1. januar 2005. Fram til 1. januar 2005 het skolen Norges landbrukshøgskole (NLH). Fra 2014 fikk institusjonen navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet etter sammenslåing med Norges veterinærhøgskole.

NMBU består av tre fakulteter og 13 institutter:

    Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

        Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
        Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
        Institutt for plantevitenskap
        NMBU Veterinærhøgskolen

    Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

        Institutt for matematiske realfag og teknologi
        Institutt for miljøvitenskap
        Institutt for naturforvaltning

    Fakultet for samfunnsvitenskap

        Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
        Institutt for landskapsplanlegging
        Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric)

 

Ledige stillinger ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Flere arbeidsgivere