Nord Universitet
Førsteamanuensis/førstelektor i naturfag/biologi
Nord Universitet
1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 15 days ago
Søknadsfrist: feb. 18
Plassering: Bodø, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis/førstelektor i naturfag/biologi

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), studiested Bodø er det ledig to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikk.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at de som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling.

Stillingene har kontorsted i Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver innen naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikk ved Barnehagelærerutdanningen og Grunnskolelærerutdanningen.
 • Undervisningen i biologi ved FLU innebærer både teoretisk, praktisk (laboratorie) arbeid og uteundervisning, og det søkes fortrinnsvis etter kandidater med tilsvarende erfaring.
 • Studieplanene for Barnehagelærerutdanningen og Grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet (FLU) beskriver det faglige innholdet pr. dato og er å finne på universitets hjemmeside www.nord.no/flu.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid innen naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikken, samt formidling.
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentrale ved fakultetet. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Det forventes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forsknings- samarbeidmednasjonale  og  internasjonale  samarbeidspartnere.
 • Det forventes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i naturfag ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis i naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikk kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor i naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikk kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå i naturfag med hovedvekt på biologi og naturfagdidaktikk (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingene. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårs periode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingene. Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.

For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går 2 % lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Faggruppeleder Ann Gøril Hugaas, telefon 75 51 77 39, e-mail: ann.g.hugaas@nord.no eller

Leonie Johann, telefon 75 51 70 42, e-mail: leonie.johann@nord.no

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristen utløp bli opprettet en intern silekomite, for å vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles i så fall til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18.02.2018.

Den elektroniske søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30078644
Søknadsfrist: 18.02.2018.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben