OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat innen utdanningspraksiser for kritisk refleksjon

2022-12-15
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag (EST) er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskergruppa Design Literacy.

Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 900 studenter og 55 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet. Femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, fagområdet design, kunst og håndverk har tatt opp første studentkull høsten 2022.

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har forskergruppen Design Literacy markert seg internasjonalt ved å løfte frem bærekraftig utvikling, samfunnsetiske perspektiver og ansvarlig kreativitet som et bærende prinsipp i designutdanning. Design Literacy - OsloMet

Les mer om våre forskergrupper Kunst, design og innovasjon - OsloMet

Hovedmålsetning med ph.d.-prosjektet vil være å frembringe ny kunnskap om utdanningspraksiser for kritisk refleksjon og bærekraft ved TKD. Ved TKD utdannes fremtidens ingeniører, kunstformidlere, designere og lærere i design, kunst og håndverk. I utdanningene ved TKD legges grunnlaget for skaperkraft, praktisk problemløsning, refleksjon og ansvarlighet i møte med store samfunnsutfordringer. PhD-prosjektet skal belyse hvordan studenter ved fakultetet forberedes for fremtidige nøkkelroller som arbeidstakere for å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning. Det er forventet at prosjektet vil frembringe forslag om nye og fremtidsrettede utdanningspraksiser innen ett eller flere av fakultetets utdanningsområder.

Stipendiaten vil gå tett på konkrete prosjekter i ulike utdanningsprogram ved TKD der studenter utfordres til å håndtere komplekse problemer. Relevante prosjekter kan strekke seg fra studenters arbeid med fremtidsscenario, yrkesetiske dilemma, utforskning av normer og verdier som ligger til grunn for praksis til konkrete tiltak for å redusere miljøavtrykk i skapende praksiser. Studenter og ansatte ved TKD kan være både forskningsdeltakere og bidragsytere i stipendiatprosjektet.

Arbeidsområde

 • bidra aktivt og delta i forskningsvirksomhet og faglige fora nasjonalt og internasjonalt
 • delta i forskergrupper ved instituttet
 • undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå

Normert stipendiatperiode er på fire år, hvor 25 % av stillingen styres gjennom arbeidsplan. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha: 

 • Utdanning innen fagdidaktikk, kunst og design på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng), evt. mastergrad- eller hovedfag innen kunst eller designfag og praktisk-pedagogisk utdanning på minimum 60 studiepoeng, eller tilsvarende. Det er krav om karakter B eller bedre på mastergraden og på masteroppgaven.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk.

Ansettelsen forutsetter opptak på PhD-programmet Innovasjon og bærekraft https://www.oslomet.no/no/studier/tkd/innovasjon-for-barekraft. Kandidater som allerede har en PhD innen det samme eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. 

I vurderingen og rangeringen av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig kvalitet og relevans ved prosjektskissen
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • gode analytiske ferdigheter
 • evne og kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement og motivasjon for forskning innen fag- og profesjonsfeltet

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra grunnskole, videregående opplæring eller høyere utdanning
 • tidligere publikasjoner med relevans for stillingen

Krav til prosjektskisse

Søker må utvikle en prosjektskisse på fem sider som inneholder:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet og
 • utdanningspraksis
 • konkretisering av tematikk til tre vitenskapelige artikler
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste (kommer i tillegg til rammen på fem sider) 

Prosjektskissen blir brukt i vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektskisse. Prosjektskissen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen normert tid.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av originale vitnemål og attester
 • prosjektskisse (maks 5 sider eksl. referanseliste) 
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Et spennende arbeidsmiljø blant høyt kvalifiserte kollegaer
  en arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 99 71 71 99
 • forskningsgruppeleder Design Literacy og professor Eva Lutnæs, mobiltelefon +47 977 66 396 eller +47 67 23 88 03

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 15. desember 2022
Ref:  22/07144

Arbeidsoppgaver

Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min lesning
...
Giving Back to the Leaders of Tomorrow Hochschule Reutlingen 4 min lesning
...
A Disorder That Teachers Can Pass to Their Students: Math Angst Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
Flere stories