OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiatstilling knyttet til betydningen av velferdsstatlige institusjoner (NAV og barnevernet) for tillitsbygging blant flyktninger.

2022-08-15
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

 

Det er ledig en fireårig PhD-stipendiatstilling ved OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet ‘Trust among refugees – the impact of welfare state institutions’. Stillingen omfatter 25% pliktarbeid på hovedprosjektet.

Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved OsloMet- storbyuniversitetet.

Prosjektet retter søkelyset mot hvordan institusjonell tillit utvikles over tid hos flyktninger i Norge og Danmark, to land som til tross for store likheter i sine velferdsmodeller har gått ulike veier i sin politikk overfor flyktninger. Fokus er på velferdsstatens, herunder bakkebyråkratenes rolle i tillitsbygging. Hvordan påvirker institusjoner, politikk og praksis flyktningenes tillit til bostedslandets institusjoner? Hvilken betydning har kvalitet og sjenerøsitet i tjenestene for tilliten til institusjonene? Hvordan kan interaksjon mellom flyktninger og bakkebyråkrater være med på å bygge opp eller bryte ned tillit til institusjoner på ulike nivåer? Prosjektet er komparativt Norge-Danmark, og baseres på både kvantitative og kvalitative data. Den som ansettes vil knyttes til den delen av prosjektet der barnevernstjenesten og NAV/introduksjonsprogrammet studeres. I hovedprosjektet skal det innhentes data i form av kvalitative intervjuer med bakkebyråkrater og brukere med innvandrerbakgrunn og ved observasjon av møter mellom brukere og byråkrater i førstelinjetjenesten, en survey i tre runder blant nyankomne flyktninger i Norge og Danmark, samt kobling av survey og registerdata på individnivå i begge de to landene. 

Søkere bes spesifisere hvilken, evt. hvilke, av disse datakildene som skal benyttes i avhandlingen, og hvilken rolle de selv tenker seg i datainnsamlingen. Pliktarbeidet vil særlig være knyttet til å bistå med å utforme og administrere surveyene og registerdata. 

Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha:

 • utdanning innen sosialfag eller annet samfunnsvitenskapelig fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng)
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel om du har:

 • solid kompetanse i kvantitativ metode
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste
   

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en fireårsperiode. 

Vi tilbyr deg

 • ·muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For å få nærmere opplysninger om hovedprosjektet kan du kontakte Tore Vogt på   torevo@oslomet.no

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i samfimmsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 491 200 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt  torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiatstilling knyttet til betydningen av velferdsstatlige institusjoner (NAV og barnevernet) for tillitsbygging blant flyktninger.
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-03-11
Søknadsfrist
2022-08-15
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Relevante stories

...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min lesning
...
How to Empower Children? Stand Up for Their Rights! Queen's University Belfast 5 min lesning
...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. Universitetet i Agder 5 min lesning
Flere stories