UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i tillitsbasert ledelse

2022-10-20
Lagre som favoritt

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat innenfor tematikken tillitsbasert ledelse. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen. Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen Strategi, styring og ledelse (SSL).

Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor ledelse og organisasjonsatferd. Mer spesifikt ønsker vi kandidater som ønsker å jobbe med tillitsbasert ledelse eller hvordan ledere initierer, bygger og vedlikeholder tillit og relasjoner, vertikalt så vel som horisontalt i organisasjoner.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT, ved campus Harstad eller Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Handelshøgskolen ved UiT

Handelshøgskolen (HHT) driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. HHT har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og er fra 2016 etablert med faglig virksomhet ved fire campus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Stillingens forskningsområde

Vi søker kandidater som kan utvikle ny kunnskap knyttet til tillitbasert ledelse og hvordan ledere initierer og bygger tillit i relasjon til medarbeidere i organisasjoner.
Aktuelle temaer som kan inngå i forskningsprosjektet kan innbefatte:

 • Hvordan ledere initierer tillit i relasjon til medarbeidere
 • Hvordan ledere forebygger eller reparerer hva medarbeidere opplever som brudd på psykologiske kontrakter
 • Lederes bidrag til tillit i team
 • Hvordan lederes motivasjon og mål påvirker lederes tilnærming til tillit og relasjonsbygging
 • Effekter av organisasjonskontekst, inkludert avstand mellom ledere og medarbeidere, på tillit

Aktuelle kontekster(kategoriene er ikke gjensidig utelukkende) kan være virtuelle eller distribuerte organisasjoner, frivillige organisasjoner, kunnskapsorganisasjoner, små bedrifter og organisasjoner som gjennomgår gjennomgripende endringsprosesser.
Temaene ovenfor er forslag og ikke uttømmende. Ph.d.-kandidaten forventes selv å bidra til å utvikle prosjektet.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 3000 ord og inneholde innramming av tema, forslag til problemstilling, samt tanker om teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode. Prosjektbeskrivelsen vil være en del av bedømmelsesgrunnlaget.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av professor Svein Tvedt Johansen:

Torger Grytå

Banner HHT i Harstad 2

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med mastergrad eller tilsvarende fortrinnsvis innen økonomisk/ administrative fag. Andre samfunnsfag kan også være aktuelle. Det er ønskelig at kandidaten kan vise til en fordypning innenfor fagfelt som organisasjonspsykologi, organisasjonsatferd eller ledelse.
Relevant erfaring som for eksempel fra ledelse, arbeid med omstillingsprosesser og organisasjonsutvikling vil bli tillagt vekt.

På grunn av undervisningsplikt må søker beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) flytende, både skriftlig og muntlig. Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 3000 ord og inneholde innramming av tema, forslag til problemstilling, samt tanker om teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Søker kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) han/hun ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen:  arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Torger Grytå

Banner HHT i Harstad

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsmiljø
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Søker kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) han/hun ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse (maks 3000 ord) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiat i tillitsbasert ledelse
Plassering
Hansine Hansens veg 14 Tromsø, Norge
Publiseringsdato
2022-09-22
Søknadsfrist
2022-10-20
Jobbtype
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

UiT virker i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne utfordringer og den grenseløse vitenskapen.

Besøkt arbeidsgiverens side

Relevante stories