Universitetet i Agder

Søknad om opprykk til professor

Unspecified
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Søknad om opprykk

Det vises til Innaskjærs for mer informasjon om opprykk. 

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge. 

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til søknaden, evt. legges i Dropbox.

Ved spørsmål, ta kontakt med Personal- og organisasjonsavdelingen.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Søknad om opprykk til professor
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2022-06-07
Søknadsfrist
Unspecified
Jobbtype
Område
Landbruksøkonomi, , Agronomi, , Dyrevitenskap, , Akvakultur, , Planteforskning, og 574 flere Miljøvitenskap, Næringsmiddelforskning, Skogbruk, Hagebruk, Plantegjødsling, dyre- og menneskeernæring, Plantevern og dyrehelse, Jordbunnslære, Avfallshåndtering, Vannforskning, Antropologisk lingvistikk, Arkeologi, Biologisk antropologi, Kulturantropologi, Etnologi, Historisk antropologi, Medisinsk antropologi, Sosialantropologi, Arkitektur, Kommunikasjonsdesign, Designhistorie, Motedesign, Grafisk design, Industriell design, Interiørdesign, Landskapsarkitektur, Produktdesign, Programvareutvikling, Fysisk planlegging, Tekstildesign, Byforming og planlegging, Kunstledelse, Filmstudier, Bildekunst, Musikk, Performancekunst, Visuell kunst, Dyrebiologi og etologi, Bioinformatikk, Biostatistikk, Bioteknologi, Botanikk og planteforskning, Kreftforskning, Cellebiologi, Kronobiologi, Beregningsorientert biologi, Utviklingsbiologi, Økologi, Entomologi, Evolusjonsbiologi, Genetikk, Histologi, Humanbiologi, Limnologi, Marinbiologi, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Nanobiologi, Nevrobiologi, Paleobiologi, Parasittologi, Fysiologi, Strukturbiologi, Systematikk (taksonomi), Systembiologi, Virologi, Zoologi, Regnskap, Adferdsøkonomi, Bedriftsadministrasjon, Bedriftsøkonomi, Handelsetikk, Økonomisk datamodellering, Forbrukerøkonomi, Controlling, Corporate finance, Utviklingsøkonomi, Økonometri, Økonomisk geografi, Økonomisk historie, Økonomisk psykologi, Økonomisk sosiologi, Energiøkonomi, Entreprenørskap, Miljøøkonomi, Finans, Finansiell økonomi, Food Economics, Spillteori, Helseøkonomi, Menneskelig utvikling, HRM, Industriell økonomi, Informasjonssystemer, Internasjonalt og komparativt arbeidsmarked, Internasjonal økonomi, Arbeidsmarkedsøkonomi, Logistikk, Makroøkonomi, Ledelse, Produksjon, Markedsføring, Matematisk økonomi, Mikroøkonomi, Organisasjonsøkonomi, Produksjonsutvikling, Prosjektledelse, Offentlig økonomi, Eiendomsøkonomi, Ressursøkonomi, Risikostyring, Samfunnsøkonomi, Strategisk ledelse, Ledelse av forsyningskjeder (SCM), Reiselivsøkonomi, Transportøkonomi, Velferdsøkonomi, Analytisk kjemi, Atmosfærens kjemi, Biokjemi, Katalyse, Kjemisk biologi, Kjemisk termodynamikk, Kjemoinformatikk, Beregningskjemi, Elektrokjemi, Miljøkjemi, Immunkjemi, Uorganisk kjemi, Materialkjemi, Matematisk kjemi, Medisinsk kjemi, Molekylær kjemi, Nanobiokjemi, Nanokjemi, Nanoteknologi, Kjernekjemi, Organisk kjemi, Metallorganisk kjemi, Petrokjemi, Fotokjemi, Fysikalsk kjemi, Plantekjemi, Polymerkjemi, Radiokjemi, Faststoffkjemi, Spektroskopi, Overflatekjemi, Syntetisk kjemi, Teoretisk kjemi, Termokjemi, Algoritmer, Kunstig intelligens, Nevrale nettverk, Big Data, Beregningsvitenskap, IT og samfunn, Datamaskinarkitektur, Datakommunikasjon (nettverk), Datagrafikk, Datamaskin visjon, IT i matematikk, naturvitenskap, ingeniørfag og medisin, IT i samfunnsvitenskap og humanistiske fag, Cyber Security, Datautvinning, Datastrukturer, Databaser, Distribuert databehandling, Spilldesign, Menneske–maskin-interaksjon, Informatikk, Informasjonsvitenskap, Informasjonssystemer (bedriftsinformatikk), Maskinlæring, Robotvisjon, Operativsystemer, Parallelle beregninger, Programmeringsspråk, Kvanteberegninger, Programvareutvikling, Beregningsteori, Voksenopplæring, Kunstutdanning, Pedagogikk innen økonomi, Komparativ utdanning, Læreplanteori, Didaktikk, Digital undervisning, Barnhagelærerutdanning, Utdanningsvurdering, Utdanningsledelse, Utdanningsadministrasjon, Utdanningspolicy, Undervisningsteknologi, Undervisningsteori, Videreutdanning (ikke-obligatorisk), Høyere utdanning, Humaniorautdanning, Internasjonal utdanning, Språkundervisning, Lesepedagogikk, Matematikkundervisning, Mediapedagogikk, Fredsundervisning, Pedagogisk teori, Førskole, Grunnskole, Naturfagsundervisning, Videregående skole, Samfunnsvitenskapelig pedagogikk, Spesialundervisning, Lærerutdanning, Undervisningsmetoder, Teknisk utdanning, Yrkesutdanning, Akustisk prosjektering, Luftfart, Romfart, Jordbruk, Lydteknikk, Bilteknikk, Bilsystemer, Bioteknikk, Biomedisinsk teknikk, Biosystemer, Kjemiteknikk, Byggeteknikk, Teleteknikk, Beregningsteknikk, Datateknikk, Styringssystemer, Økologisk teknologi, Elektroteknikk, Elektronikk, Energiteknikk, Ingeniørutdanning, Teknisk fysikk, Miljøteknikk, Brannsikkerhet, Geoteknikk, Hydraulikk, Bildebehandling, Produksjonsorganisering, Instrumentering, Produksjonsteknikk, Skipsteknikk, Materialteknikk, Maskinteknikk, Mekanikk, Mekatronikk, Militærteknikk, Bergverksteknikk, Kjerneteknikk, Optisk teknologi, Petroleumsteknologi, Kvalitetssikring, Jernbaneteknikk, Fornybar energi, Robotikk, Sikkerhetsteknikk, Signalbehandling, Konstruksjonsteknikk, Systemteknikk, Teknologistyring, Sambandsteknikk, Transportteknikk, Atmosfærevitenskap, Biogeografi, Kartografi, Klimatologi, Geokjemi, Geodesi og landmåling, Geografi, Geoinformatikk (GIS), Geologi, Geomikrobiologi, Geomorfologi, Geostatistikk, Hydrogeologi, Hydrologi, Marin geovitenskap, Meteorologi, Mineralogi, Oseanografi, Paleoklimatologi, Paleontologi, Petrologi, Fjernanalyse, Seismologi, Vulkanologi, Oldtiden, Kulturhistorie, Kunsthistorie, Geografihistorie, Historiefagets historie, Matematikkhistorie, Filosofihistorie, Religionshistorie, Vitenskapshistorie, Moderne historie, Museologi, Musikologi, Forvaltningsrett, Privatrett, Handelsrett, Forfatningsrett, Avtalerett, Eierstyring og selskapsledelse, Selskapsrett, Strafferett, Digital rett, Miljørett, Europeisk rett, Finansrett, Kjønn og rett, Folkerett, Rettsvitenskap, Arbeidsrett, Rettshistorie, Medierett, Nordisk rett, Prosessrett, Eiendomsrett, Offentlig rett, Skatterett, Afrikanske språk, Altaiske språk, Anvendt lingvistikk, Austro-asiatiske språk, Austronesiske språk, Baltiske språk, Komposisjonsstudier, Datalingvistikk, Kunstige språk, Diskursanalyse, Germanske språk, Hellenske språk, Historisk lingvistikk, Lingvistikkens historie, Urfolksspråk, Indo-iranske språk, Interlingvistikk, Språkteknologi, Latin, Leksikografi, Språktypologi, Morfologi, Nevrolingvistikk, Filologi, Fonetikk, Fonologi, Pragmatikk, Psykolingvistikk, Retorikk, Romanske språk, Skandinaviske språk, Semantikk, Semiotikk, Semittiske språk, Tegnspråk, Sinotibetanske språk, Slaviske språk, Sosiolingvistikk, Syntaks, Uralske språk, Vestgermanske språk, Klassisk filologi, Engelsk litteratur, Journalistikk, Litterær teori, Verdenslitteratur, Algebra, Analyse, Anvendt matematikk, Beregningsorientert matematikk, Geometri og topologi, Logikk, Tallteori, Sannsynlighetsteori, Statistikk, Stokastisk analyse, Avhengighetsmedisin, Allergologi, Anatomi, Andrologi, Anestesiologi, Audiologi, Bakteriologi, Bariatri, Biomedisin, Kardiologi, Klinisk forskning, Odontologi, Dermatologi, Katastrofemedisin, Akuttmedisin, Endokrinologi, Epidemiologi, Rettsmedisin, Gastroenterologi, Geriatri, Gerontologi, Helsevitenskap, Hematologi, Hepatologi, Immunologi, Implantologi, Infeksjonssykdommer, Indremedisin, Internasjonal og humanitær medisin, Logopedi, Medisinsk bildedannelse, Helseadministrasjon, Medisinsk teknologi, Molekylærmedisin, Nefrologi, Nevrologi, Sykepleievitenskap, Ernæring og dietetikk, Observasjon, Gynekologi og obstetrikk, Ergoterapi, Onkologi, Oftalmologi, Optometri, Ortopedi, Otolaryngologi, Patologi, Pediatri, Farmasi og farmakologi, Fysioterapi, Psykiatri og psykologi, Folkehelsevitenskap, Radiologi, Regenerativ medisin, Rehabilitering, Pulmonologi, Revmatologi, Idrettsmedisin og treningsfysiologi, Kirurgi, Toksikologi, Transfusjonsmedisin, Transplantasjon, Traumatologi, Urologi, Angiologi, Veterinærmedisin, Estetikk, Anvendt filosofi, Epistemologi, Etikk, Logikk, Metafysikk, Vitenskapsfilosofi, Sosial og politisk filosofi, Akseleratorfysikk, Akustikk, Anvendt fysikk, Atomisk, molekylær og optisk fysikk, Biofysikk, Kjemisk fysikk, Beregningsfysikk, Kondenserte fasers fysikk, Kryogenikk, Elektromagnetisme, Eksperimentalfysikk, Fluiddynamikk, Strømningslære, Geofysikk, Laserfysikk, Materialfysikk, Matematisk fysikk, Medisinsk fysikk, Molekylarfysikk, Kjernefysikk, Optikk, Partikkelfysikk, Fotonikk, Plasmafysikk, Kvantefysikk, Solid-state Physics, Teoretisk fysikk, Termodynamikk, Kjøretøydynamikk, Komparativ demokratisering, Komparativ politikk, Konfliktprosesser, Føderalisme og mellomstatlige relasjoner, Utenrikspolitikk, Grunnlag for politisk filosofi, Helsepolitikk og -policy, Menneskerettigheter, Informasjonsteknologi og politikk, Internasjonal historie og politikk, Internasjonale relasjoner, Internasjonal sikkerhet og rustningskontroll, Lovstudier, Nasjonal politikk, Politisk kommunikasjon, Politisk økonomi, Political metode, Politiske nettverk, Politiske organisasjoner og partier, Politisk psykologi, Statsvitenskapsundervisning, Politisk filosofi, Politikk, Politikk og historie, Politikk, litteratur og film, Offentlig administrasjon, Offentlig politikk, Rase, etnisitet og politikk, Representasjon og valgordninger, Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk, Statspolitikk og -policy, Urban politikk, Kvinner og politikk, Abnormal psykologi, Anvendt psykologi, Atferdsforskning, Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi, Samfunnspsykologi, Utviklingspsykologi, Differensialpsykologi, Pedagogisk psykologi, Emosjon, Evolusjonspsykologi, Eksperimentalpsykologi, Rettspsykologi, Helsepsykologi, Intrapersonal kommunikasjon, Juridisk psykologi (psykologi og rettsvesen), Mediepsykologi, Nevropsykologi, Organisasjonspsykologi, Personlighetspsykologi, Positiv psykologi, Psykoanalyse, Psykofysikk, Kvantitativ psykologi, Sosialpsykologi, Idrettspsykologi, Barne- og ungdomsforskning, Kriminologi, Kulturstudier, Utviklingsforskning, Funksjonshemmingsforskning, Kjønnsforskning, Samfunnsgeografi, Media- og kommunikasjonsstudier, Samfunnsvitenskapelig metode, Sosial stratifikasjon, Samfunnsteori, Sosialt arbeid, Sosiobiologi, Sosial kybernetikk, Sosiologi, Idrettsforskning, Reiseliv, Byforskning, Astrobiologi, Astrokjemi, Astronomi, Astrofysikk, Kosmologi, Observasjonsastronomi, Abrahamittiske religioner, Ateisme og humanisme, Komparativ religion, Indiske religioner, Mytologi og folklore, Andre religioner, Taoistiske religioner
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side