Denne jobben er ikke lenger tilgjengelig
Universitetet i Stavanger
Professor i energi- og miljøpolitikk
Universitetet i Stavanger
UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 1 month ago
Søknadsfrist: mai 22
Plassering: Stavanger, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Professor i energi- og miljøpolitikk

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.6000 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Professor i energi- og miljøpolitikk

Universitetet i Stavanger søker etter professor i energi- og miljøpolitikk.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er energi- og miljøpolitikk. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag.

Som professor vil du bidra til å videreutvikle masterprogrammet i energi, miljø og samfunn (Master in Energy, Environment and Society, se http://www.uis.no/studier/studietilbud/samfunnsfag/master/miljo-energi-og-samfunn/) gjennom å:

 • undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor statsvitenskap/sosiologi med fokus på energi og miljø;
 • forske og formidle forskningsresultater innenfor energi- og miljøpolitikk;
 • bidra til utvikling av samarbeid med andre universiteter, forskningsinstitusjoner, og nærings- og arbeidsliv.

Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for professor.

Kompetansekrav
Vi søker etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet. Søkere med spesialisering innenfor energi- og/eller miljøpolitikk foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater. Vi leter etter en søker med utmerket publikasjonsliste innenfor aktuelle felt. Publikasjoner på høyt internasjonalt nivå og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vil vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling.
 • Erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Kompetanse innenfor kvantitativ metode.
 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen.
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidslivet.
 • Erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er hovedsakelig engelsk. Masteren i energi, miljø og samfunn er en internasjonal engelskspråklig master med studenter fra en rekke land. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi. Mulighet for faglig utvikling.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1013, kr ..... - ..... bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Pprofessor Oluf Langhelle, tlf 41282332, epost oluf.langhelle@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf. 51831558, epost helene.e.figved@uis.no 

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring. Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling. Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingen er energi- og miljøpolitikk. Stillingen er hovedsakelig knyttet til den nye masteren i energi, miljø og samfunn ((Master in Energy, Environment and Society) som startet høsten 2017. Masteren tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Den har fokus på fundamentale spørsmål som hva bærekraftig energi er eller kan være, hva en omstilling til et lavkarbonsamfunn innebærer fra ulike perspektiver, og hvordan en omstilling til et lavkarbonsamfunn kan realiseres. Den fokuserer videre på skjæringspunktet mellom klima, tap av biologisk mangfold og omstillingen til et lavkarbonsamfunn, og de politiske konfliktene som en slik omstilling medfører både nasjonalt og internasjonalt. Som Professor vil du bidra til å videreutvikle masterstudiet gjennom forskning og undervisning.

Energi og miljø er et stort fagfelt. Relevante kompetanseområder vil være energi og miljøutfordringer knyttet til fossil og fornybar energi, klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt, energi og miljø knyttet transport, landbruk, industri og andre sektorer, politisk økonomi og omstillingsstudier (sustainability transitions).

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider http://www.uis.no/fakulteter-institutter-og-sentre/det-samfunnsvitenskapelige-fakultet/. Professorer vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Professor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av hovedsakelig master- og doktorgradsprogram, men også studieprogram på lavere grads nivå, med høy faglig internasjonal kvalitet.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet, hovedsakelig på master- og doktorgradsnivå men også på lavere grads nivå.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Ivareta veilederansvar for doktorgradskandidater og postdoktorer.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
 • Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Forskning og innovasjon:

 • Bidra til utvikling av fagmiljøet, herunder økt forskningsproduksjon. Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Drive samfunnsrelevant forskning, også på oppdrag fra, og i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt. Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen, delta ved sensur og evaluere doktorgradsprosjekter.
 • Delta, og gjerne lede sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet. Professor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Professor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Professor som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Professor kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben