Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Stavanger
Rektor
Universitetet i Stavanger
UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 24 days ago
Søknadsfrist: sep. 15
Plassering: Stavanger, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Rektor

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet.

Rektor

Universitetets rektor skal være en samlende leder med strategisk overblikk og interesse for utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Det søkes etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse og et bredt faglig og politisk nettverk som kan stimulere til fremragende faglige resultater, og som kan bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon. UiS skal tilby attraktive og relevante studier, rekruttere engasjerte studenter og tiltrekke seg et høyt kompetent personale.

Rektor ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

Vi søker etter en utviklingsorientert rektor som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, og førstehåndserfaring fra universitets- og høgskolesektorens kjernevirksomhet
 • ledererfaring på høyt nivå fra kompleks kunnskapsorganisasjon og erfaring med medvirkningsbaserte prosesser
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • politisk forståelse, er nytenkende og strategisk
 • administrativ kompetanse og økonomiforståelse
 • evne til å skape tillit internt, nasjonalt og internasjonalt, og som har vist evne til nettverksbygging innenfor og utenfor akademia
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr:

 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanning, forskning og formidling
 • mulighet for å være med i prosessen med å rekruttere prorektorer
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • gode velferdsordninger, deriblant Hjem-jobb-hjem

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering og rektors hovedoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen og rekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, epost halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08. Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med regionsjef Torill Dahl Høgheim, epost torill.hogheim@no.experis.com, tlf 906 93 983 eller regionsjef Kjell Strøm, epost kjell.strom@no.experis.com, tlf 915 98 710.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Rektorstillingen har stor intern og offentlig interesse. Søknad om å bli unntatt fra offentlig søkerliste vil derfor ikke bli tatt til følge.

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering

 • Rektor er daglig leder for den samlede faglige og administrative virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som fastsettes av styret og som fremgår av universitets- og høgskoleloven og annen relevant lovgivning og regelverk.
 • Rektor rapporterer til styret.
 • Rektor er styrets sekretær som forbereder styresakene og iverksetter styrets vedtak.

Hovedoppgaver

Strategisk ledelse og omdømmebygging:

 • initiere og lede strategiprosesser og påse at strategiene følges opp
 • sørge for at universitetet når sine mål, og følge opp utdannings- og forskningspolitiske føringer
 • være synlig i samfunnsdebatten og posisjonere UiS nasjonalt og internasjonalt
 • delta på relevante arenaer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • videreutvikle universitetet som en foretrukken partner for sektoren, arbeids- og næringsliv og offentlige myndigheter

Fag-strategisk ledelse:

 • sørge for at det utøves god faglig ledelse med vekt på å få frem fremragende miljøer, talentsatsing og generell kvalitetsheving i alle ledd
 • være en inspirator som påvirker institusjonens retningsvalg og prioriteringer innenfor rammene av vedtatte strategier
 • implementere en ambisiøs strategisk satsing på fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Administrativ ledelse:

 • sørge for videreutvikling av hensiktsmessige administrative og tekniske støttefunksjoner, slik at disse støtter kjernevirksomheten og gir studenter og ansatte gode tjenester
 • påse at universitetet drives effektivt og i samsvar med god forvaltnings- og forskningsskikk
 • sørge for at den samlede økonomi-, formues- og eiendomsforvaltning skjer i henhold til statens regelverk for økonomistyring, departementets generelle bestemmelser og bevilgningsreglementet
 • utarbeide og legge frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holde styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjett og andre forhold av betydning for universitetets virksomhet
 • sørge for videreutvikling av campus i samsvar med fremtidig behov

Personalledelse og organisasjon:

 • utvikle et velfungerende og gjennomføringssterkt lederteam
 • videreutvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur som sikrer god informasjonsflyt, samarbeid, fleksibilitet og gjennomføringskraft
 • bidra til å bygge fellesskap, et godt arbeidsmiljø og en organisasjonskultur som fremmer tilhørighet til og stolthet over UiS blant ansatte og studenter
 • legge til rette for god medvirkning og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen, og opprettholde en god løpende dialog med representanter for studentene
Les mer

ABONNER PÅ TILSVARENDE JOBBER

LIGNENDE STILLINGER (4)

OsloMet-storbyuniversitetet
OsloMet-storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 29
Rektor
OsloMet søker rektor - åremål OsloMet ble akkreditert som universitet i januar 2018. OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til...
OsloMet-storbyuniversitetet
OsloMet-storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 22
Seksjonssjef karriere og studentliv i ett års vikariat
Seksjonssjef karriere og studentliv i ett års vikariat De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy...
OsloMet-storbyuniversitetet
OsloMet-storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 29
Rector
OsloMet seeks rector – fixed-term position OsloMet was accredited as a university in January 2018. OsloMet will take a hands-on approach to meeting the needs of society and employers. Our study programmes will be of a high international standard, based on outstanding...

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

In order to guarantee you make a good impression, here are the nine biggest interview mistakes to avoid.

By Academic Positions
Posted Aug 17, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am