Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo, Norway

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 17 000 studenter og 1850 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet og Kjeller. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil. Høgskolen har fire fakulteter:

På vei mot universitetsstatus
Det er et vedtatt mål at den nye høgskolen i løpet av få år skal oppnå universitetsstatus og utvikle seg til å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil. Oslo og Akershus er en region med en sterk befolkningsvekst og et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Store oppgaver skal løses innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø. HiOAs mål er å bidra sterkere enn tidligere til utvikling av denne re­gionen.
Regional forankring, internasjonal orientering
I september 2010 ble det vedtatt en stra­tegi for universitetssatsing for den sammenslåtte høgskolen. I strategien heter det at høgskolen skal ha en sterk regional forankring, nasjonale ambisjo­ner og en internasjonal orientering. Det nye universitetet skal etablere seg som et moderne profesjons- og arbeidslivsuni­versitet med en tydelig profilering overfor storbyregionen. Det innebærer en tydelig samhandling med et flerkulturelt og inter­nasjonalt samfunn. Både profesjonsfeltene og profesjonsutøverne blir på ulike måter preget av en tid hvor mennesker og ideer endres raskt. Det nye profesjonsuniversite­tet skal kjennetegnes ved at alle studenter og tilsatte utvikler handlingskompetanse som er anvendelig i et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsliv.
Profesjonsutdanninger
Hoveddelen av studietilbudene er profesjonsutdanninger der teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen. Høgskolen utdanner til stillinger i det offentlige - innenfor helse- og sosialtjenestene, utdanning og forvaltning - til stillinger i media, design- og kunstfag og til tekniske og økonomisk-administrative stillinger i næringslivet.
Nærhet til yrkesfeltet
Høgskolen i Oslo og Akershus legger vekt på å forene et høyt faglig nivå med nærhet til yrkesfeltet. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Utdanningene skal utvikle evnen til teoretisk analyse og refleksjon. De fleste studiene inneholder praksisperioder der studentene skal prøve ut sine framtidige yrkesroller. Denne kombinasjonen av teori og praksis er et kjennetegn ved profesjonsutdanningene og gjør det ekstra utfordrende å studere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Forskning og utvikling
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten ved høgskolen. FoU skal bidra til å utvikle en vital og god utdanningsinstitusjon. Høgskolens forskning på profesjonsområder og yrkesfelt har en egenverdi ved at den bidrar til samfunnets selvforståelse. Arbeidet skal gi innsikt i sektorenes og yrkesområdenes virksomhet, rammer og vilkår, i et samfunn i endring.
Sentre
I tillegg til fakultetene har høgskolen også to sentre: Pedagogisk Utviklingssenter (PUS) og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). SPS ble etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon. NAFO er ett av Kunnskapsdepartementets åtte nasjonale sentre for kompetanseutvikling i opplæringssektoren, og HiOA er vertsinstitusjon for senteret.
Studiested Pilestredet
Høgskolens største studiested ligger i Pilestredet sentralt i Oslo. En rekke av bygningene ligger i det tradisjonsrike Frydenlundområdet ved Bislet. Der man tidligere kunne kjenne duften av malt og humle fra et av landets største ølbryggerier, finner du nå undervisningsrom, læringssentre, lesesaler og kantiner. Litt lenger ned i gaten finner du flere av høgskolens bygninger i Pilestredet Park, det tidligere Rikshospitalet. I nærheten finner du dessuten høgskolens største bygning: Pilestredet 35. Høgskolens bygninger i Pilestredet har trimrom, klatrevegg og gymsaler som studentene og lærere kan benytte også i fritiden. Her er dessuten velferdslokaler for studenter med blant annet kro.
Studiested Kjeller
Studiested Kjeller befinner seg i landlige omgivelser ved Lillestrøm. At bygget huser en moderne kunnskapsbedrift, gjenspeiles i arkitekturen: Det er høyt under taket, og store vindusflater slipper lyset inn. I sentrum av bygget, på øverste plan, troner biblioteket som en kunnskapens høyborg. Derfra ser du rett ned til kaffebaren, hvor studenter og ansatte sitter på barkrakker og tar en pust i bakken. Du ser kantinen som betjener studenter og ansatte hele dagen. Og du ser bokhandelen Akademika.
Midt i smørøyet
Området mellom Gardermoen og Oslo er regnet for å være det største vekstområdet i landet når det gjelder bosetning og næringsliv. Lillestrøm ligger midt i smørøyet for utviklingen, og er sentralt plassert med ca 10 minutters reisetid fra Gardermoen og Oslo sentrum. Ønsker du å sykle mellom togstasjonen og høgskolen, har høgskolen en egen utlånsordning med ansattesykler.

5 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 15
Professor/Associate Professor in Theoretical Physics
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) is Norway’s largest state University College, with approximately 18000 students and 2000 employees. We conduct research in areas that are important for welfare and value creation, for instance health, education,...
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 15
Professor/Associate Professor in Mathematics
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) is Norway’s largest state University College, with approximately 18000 students and 2000 employees. We conduct research in areas that are important for welfare and value creation, for instance health, education,...
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: jan. 21
Stipendiatstilling innan leiing av tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge
 Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 250 tilsatte og rundt 3900 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i...
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 11
Associate professor of nursing and health promotion
OsloMet-Oslo Metropolitan University (former HiOA) is Norway’s third largest university, with more than 20,000 students and over 2000 employees. We conduct research in areas that are important for welfare and value creation, for instance health, education, social sciences,...