University of Stavanger
Førsteamanuensis i sosiologi
University of Stavanger
The University of Stavanger is situated in the most attractive region in the country, with some 300 000 inhabitants.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 11 days ago
Søknadsfrist: Jun 01
Plassering: Stavanger, Norway
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis i sosiologi

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Førsteamanuensis i sosiologi

01.06.2017

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt formedie-, kultur- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 01.01.2018.

Fagområdet for stillingen er sosiologi.

Arbeidsoppgavene vil være forskning, veiledning, undervisning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Den som ansettes må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet sosiologi.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Bred faglig kompetanse innen sosiologi

  • God innsikt i forskningsmetoder

  • Kompetanse innenfor organisasjonssosiologi

  • Pedagogiske evner og interesser

  • Gode samarbeidsevner

Den som ansettes må også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fratiltredelse. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Førsteamanuensis skal det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og populærvitenskapelig formidling av forskning vil vektlegges.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetanseni løpet av en periode på to år. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil treår med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søkeren må vurderes å ha forutsetning for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1011, LR 24, kr 500.000 - 600.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til Instituttleder Zafer Özgen, tlf. 51832386, epost zafer.ozgen@uis.no eller til studiekoordinator Turid Rødne, tlf. 51831518, epostturid.rodne@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene E. Figved, tlf 51831558, epost helene.e.figved@uis.no

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no.Relevant utdanning og erfaring skalregistreres i skjemaet.Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separatefiler. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.  

Fagområdet for stillingen er sosiologi.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS. Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.

Den som ansettes vil få et særlig ansvar på instituttets bachelorstudium i sosiologi, men kan også tillegges undervisning på masternivå og veiledning på master- og doktorgradsnivå. Aktuelle undervisningsoppgaver på bachelorstudiet i sosiologi vil særlig være organisasjonssosiologiske emner samt forskningsteori og metode.

Det forventes at den som ansettes forsker og publiserer i vitenskapelige tidsskrift og bøker. Det forventes også at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktivitetenved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er et strategisk mål for Universitetet i Stavanger generelt og for Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag spesielt, å øke sin portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Senter for internasjonalisering av utdanning, Norges forskningsråd og EU. Derfor legges det vekt på erfaring fra utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte forsknings- og undervisningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

ABONNER PÅ TILSVARENDE JOBBER

JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN (2)

University of Stavanger
University of Stavanger
Plassering Stavanger, Norway | Søknadsfrist: Jun 08
Dekan for musikk og dans
Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative...
University of Stavanger
University of Stavanger
Plassering Stavanger, Norway | Søknadsfrist: Jun 01
Associate Professor of Sociology
The University of Stavanger (UiS) has about 10,700 students and 1,560 employees. The University is located in the third largest urban region in Norway, with a dynamic labor market and exciting cultural and leisure activities. We are the only Norwegian member of the European...

LIGNENDE STILLINGER

Associate Professor of Sociology
University of Stavanger
Publiseringsdato 11 days ago