Denne jobben er ikke lenger tilgjengelig
Nord Universitet
Professor/førsteamanuensis i trafikksikkerhet, med fokus på trafikantatferd (Plassering: Stjørdal, Norge)
Nord Universitet
1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 2 months ago
Søknadsfrist: aug. 21
Plassering: Bodø, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Professor/førsteamanuensis i trafikksikkerhet, med fokus på trafikantatferd (Plassering: Stjørdal, Norge)

Plassering: Stjørdal, Norge

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Handelshøgskolen (HHN) er ett av fem fakultet ved Nord universitet. Det er den tredje største handelshøgskolen i Norge og tilbyr høyere økonomisk/administrativ utdanning til og med doktorgradsnivå, i tillegg til utdanninger innenfor informasjonssystemer og trafikklærer. Handelshøgskolen har 3200 studenter og 200 ansatte, og fagmiljøet er organisert i fire faglige enheter med ansvar for undervisning og forskning. Handelshøgskolen samarbeider tett med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: nord.no/HHN

Professor/førsteamanuensis i trafikksikkerhet, med fokus på trafikantatferd

Nord universitet ønsker å styrke sitt trafikkfaglige forskningsmiljø og søker etter professor/førsteamanuensis som vil være med å bygge videre og forme fremtidens trafikkfag. Stillingen er fast og tilknyttet Handelshøgskolen, Faggruppe trafikk ved studiested Stjørdal.

Stillingens forskningsfelt og faglige forankring vil være fremtidens muligheter og utfordringer i samspillet mellom behovet for effektiv vegtransport, sikkerhet og samfunnsøkonomisk nytteverdi med et særlig fokus på trafikanters atferd. Dette innebærer kunnskap om menneskets forutsetninger, holdninger, evner og muligheter som trafikanter i samspill med trafikkstyring, kjøretøy, teknologi og veg. 
 
Om stillingen 
Handelshøgskolen og Faggruppe trafikk samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø i rask utvikling. Faggruppen samarbeider tett med fakultetets samfunnssikkerhets- og transportfaglige miljø i Bodø, hvor sikkerhet, vegtransport og transportøkonomisk forskning står sentralt. Det trafikk- og transportfaglige miljøet består i dag av ca. 50 fagansatte. Faggruppe trafikk har nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere og tilbyr etter- og videreutdanningstilbud til trafikklærere, transportsektoren, ansatte i Statens vegvesen mm. Nord universitet har igangsatt et utredningsarbeid med sikte på etablering av et nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter. Den utlyste stillingen vil være sentral i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil ha følgende som sine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Ta initiativ til, utvikle og gjennomføre forskning på fagfeltet, både selvstendig og i samarbeid med eksisterende forskningsmiljø ved Handelshøgskolen
 • Tilrettelegge for forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Søknadsskriving til Norges forskningsråd/EU
 • Utarbeide og ta del i forskningsbasert undervisning for universitetets studenter
 • Veilede bachelor, master- og doktorgradsstudenter
 • Videreutvikle eksisterende studier og utvikle nye studietilbud innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav
For tilsetting i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevante fagområder som for eksempel psykologi, pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, samfunns- og transportøkonomiske fag, juridiske fag eller kombinasjoner av disse. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.

For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på: 

 • Erfaring med internasjonal forskning og samarbeid med internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med prosesser tilknyttet ekstern finansiering av forskning
 • Kvalitet og relevans i de innleverte vitenskapelige arbeidene som fremlegges
 • Gode undervisnings- og formidlingsevner
 • Gode evner til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og samarbeidspartnere
 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • Personlig egnethet

Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Det praktiseres residensplikt, og arbeidet skal i hovedsak utføres ved Handelshøgskolens lokaler i Stjørdal.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes i Statens regulativ,kode 1013 professor eller kode 1011 Førsteamanuensis. Lønn etter avtale.
  
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
• Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
• En arbeidsplass i stadig utvikling
• Fleksibel arbeidstid IA-bedrift
• Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon
Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder trafikkfag Rikke Mo Veie: telefon 74823712 / 93826120, e-post: rikke.m.veie@nord.no
Faggruppeleder Ståle Lødemel: telefon 74823726 / 95732230, e-post: stale.lodemel@nord.no

Prodekan for forskning og utvikling Terje A. Mathisen: telefon 75517637 / 95911075, e-post: terje.a.mathisen@nord.no

Søknad
Søknaden sendes elektronisk innen 21.august.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae CV (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon / akademisk arbeid
 • Fullstendige kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Eventuell doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomite. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell prøveforelesning.

Søknadsfrist: 21.08.2017
Ref.nr: 30074021

Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben