Nord Universitet

Førsteamanuensis i HRM - Organisasjon og ledelse 3 stillinger

2023-03-31
Lagre som favoritt

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap søker etter faglig engasjerte kollegaer som ønsker å bidra til å videreutvikle et sterkt organisasjons- og ledelsesfaglig miljø, særlig innen HRM-relaterte temaer. Fakultetet har ledig to til tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis i HRM/ Organisasjon- og ledelse. Stillingene er knyttet til fagmiljøet som primært underviser i bachelor og master i HRM.

Arbeidssted er Nord universitet, Bodø. Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Stillingenenes arbeidsområde:

Den som ansettes må regne med undervisnings-, veilednings- og utviklingsoppgaver på bachelor og master i HRM. Dette gir gode muligheter til å jobbe med unge så vel som voksne studenter fra ulike deler av samfunnet.

Fagpersonene i HRM-miljøet inngår i faggruppen Ledelse og innovasjon og i tilknytning til fagmiljøet er det flere aktive forskningsgrupper. Forskningsgruppene jobber blant annet med problemstillinger relatert til kunnskapsforvaltning, kritisk ledelsesteori, den nordiske modellen, arbeidslivsdemokrati, emosjoner og kjønnsbalanse. Den som ansettes får muligheten til å ta del i og påvirke et dynamisk undervisnings- og forskningsmiljø med faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Det forventes at den som ansettes deltar i undervisnings- og forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Vi forventer også at våre ansatte søker om eksterne forskningsmidler (bla. NRF og EU).

Arbeidsoppgaver

 • Undervisnings-, veilednings- og utviklingsoppgaver på bachelor og master i HRM
 • Forskning innen HRM, arbeidsliv, organisasjon- og ledelse, HMS eller innovasjon
 • Veiledning av bachelor- master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Det forutsettes at den som ansettes, vil bidra i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i HRM, HMS, ledelses- og organisasjonsfagene og innovasjon ved fakultetet, sammen med kollegaer
 • Forskningsledelse
 • Faglige administrative oppgaver må påberegnes

Adm 9 - Ledelse

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Det legges særlig vekt på organisasjons- og ledelsesrelatert forskningskompetanse, og søkere med HRM-relatert forskning / undervisningserfaring / yrkeskompetanse vil bli foretrukket.

Fakultetet legger stor vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlig egnethet. Vi søker kandidater som kan dokumentere at de:

 • Setter studentene i sentrum og har gode resultater i egen undervisning
 • Er selvstendige, ansvarsfulle, initiativrike og har god gjennomføringsevne
 • Er samarbeidsorienterte og gode lagspillere
 • Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. De som ansettes må derfor kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en inngående forståelse av den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Innsendte publikasjoner
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren, innen fagområdene HRM, HMS, arbeidsliv, innovasjon, organisasjon og ledelse
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis innenfor HRM, HMS, arbeidsliv, innovasjon, organisasjon og ledelse
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.03.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området må du legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071156

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis i HRM - Organisasjon og ledelse 3 stillinger
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsalléen 11 Bodø, Norge
Publiseringsdato
2023-01-27
Søknadsfrist
2023-03-31 23:59:59
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ...

Besøkt arbeidsgiverens side