Universitetet i Agder

Postdoktor i rettslingvistikk

2023-06-18
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i rettslingvistikk, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 55 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og oversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Postdoktorstillingen er knyttet til prosjektet Avhør av mistenkte med norsk som andrespråk: etablering av felles forståelse i politiavhør. Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere kilder til kommunikasjonsproblemer i politiavhør med mistenkte som snakker norsk som andrespråk og å identifisere løsninger som viser seg å være effektive for å avverge og reparere dem. For å gjøre dette vil prosjektgruppen analysere et eksisterende korpus av ca. 100 lyd- og videoopptak av autentiske avhør. Ved hjelp av samtaleanalytisk metode søker prosjektet å svare på følgende hovedspørsmål:

 • Hvilke forståelsesproblemer er karakteristiske for avhør med mistenkte med andrespråksbakgrunn?
 • Hvordan søker politietterforskere å forhindre forståelsesproblemer i formuleringen av spørsmål?
 • Hvordan håndterer de andrespråksrelaterte problemer i mistenktes svar og redegjørelser?

Prosjektbeskrivelse kan leses her.

Postdoktorstillingen vil også inneholde andre oppgaver som undervisning, veiledning og sensur eller lignende. Omfanget av denne typen arbeid skal maksimalt utgjøre en tredel av arbeidstiden.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Søkere må ha:

 • Doktorgrad i språkvitenskap, norsk som andrespråk, kommunikasjon eller annet relevant fagområde. Aktuelle søkere må ha innlevert doktoravhandlingen til godkjennelse før søknadsfristen. Avhandlingen må være godkjent før vedtak om ansettelse kan foretas. Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
 • Søkere må legge ved en prosjektskisse med tentativ plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden. Prosjektskissen må knytte an til målene for det overordnede prosjektet, og søkerne må redegjøre for hvordan de vil legge opp sitt arbeid med analyse av avhørene.
 • Dokumentert erfaring med å bruke samtaleanalyse som forskningsmetode.
 • Evne og vilje til å arbeide i team med forskning og publisering.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Dokumentert vitenskapelig publisering ut over doktoravhandlingen og erfaring fra eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid og gjennomføring) vil tillegges vekt i vurderingen av søkerne.
 • Bakgrunn i rettslingvistikk og/eller norsk som andrespråk.
 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dennes relevans i forhold til aktuelt fag og forskningsmiljø i fakultetet.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • gode organisatoriske egenskaper
 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  

Bilde 1

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 563 900 – 626 100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • CV med publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • inntil fem vitenskapelige publikasjoner (inkludert doktoravhandlingen)
 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider)
 • attester

Prosjektskissen skal inneholde en plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.06.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Arbeidsoppgaver

Tittel
Postdoktor i rettslingvistikk
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2023-03-16
Søknadsfrist
2023-06-18 23:59
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side