University of Stavanger

Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie

2023-04-10
Lagre som favoritt

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger som professor i sykepleievitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet- og helseteknologi. Stillingene er ledig fra 01.08.2023.

Fagområde for stillingene er spesialsykepleie med spesialisering innen anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

De som ansettes skal hovedsakelig bidra til utvikling av fagmiljøet, undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved fakultetet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Det forventes at de som ansettes initierer, skaffer ekstern finansiering til, leder og gjennomfører større forsknings- og utviklingsprosjekter. De vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Stillingene er knyttet til master i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie med fokus på studentaktive læringsmetoder og undervisning samt veiledning innen kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. I tillegg vektlegges forskningserfaring og internasjonale publikasjoner innen de gitte fagområdene som kan bidra til økt forskningsaktivitet på tvers av studiene som tilbys ved universitetet, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Les mer om avdelingen her.

Generell stillingsbetenkning for professor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter professor  med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet og universitetets kriterier for ansettelse som professor. Du må være sykepleier og ha bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og spesialavdeling.

Til den ene stillingen foretrekkes spesialisering innenfor intensivsykepleie og erfaring fra intensivavdeling.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning på høyt vitenskapelig nivå og ha potensiale for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning (fortrinnsvis på master- og doktorgradsnivå) og deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. 

Videre må du kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, kan det unntaksvis bli aktuelt å tilby ansettelse med krav om å gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Førsteamanuensis
Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som professor, kan det bli aktuelt å ansette som førsteamanuensis. For ansettelse som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • erfaring med, og evne til, å initiere, gjennomføre og lede større forsknings- og utviklingsprosjekter, samt å oppnå ekstern finansiering til disse
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, at du kan vise til progresjon i forskning og publisering og at du er motivert for å fremme åpen forskning og forskningens egenverdi
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Siv Sivertsen

Sykepleiestudenter

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • professor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1013, kr 800.000 - 977.000 bto pr år. Førsteamanuensis lønnes etter kode 1011, kr. 650 000 - 750 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til professorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Dagrunn Nåden Dyrstad, tlf: 51834260, e-post: dagrunn.n.dyrstad@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51831361, e-post: annette.l.molnes@uis.no.

rektorkjede

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se universitetets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • forskningsplan for de neste 5-10 årene, maksimalt tre sider
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2, 3.1 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som professor og førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie
Plassering
Kjell Arholmsgt. 41 Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-03-03
Søknadsfrist
2023-04-10 23:59:59
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

UiS has an innovative and international profile and constitutes a driving force in the development of knowledge and change processes in society.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler