Din jobbvarsel har blitt opprettet.
VID Specialized University
Stipendiat diakonihistorie
VID Specialized University
January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and Theology merged and became VID Specialized University
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 2 months ago
Søknadsfrist: sep. 01
Plassering: Oslo, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Stipendiat diakonihistorie

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Stipendiat diakonihistorie

VID ønsker som en verdibasert og kirkelig forankret høgskole å styrke forskningen på diakonihistorisk materiale. Ved Senter for misjon og globale studier, som er en del av VIDs Strategiske sentre for forskning, lyses det nå ut en stipendiatstilling i diakonihistorie for en åremålsperiode på 3 år.

 

Utlysningens profil

VID ønsker søkere med gode og nyskapende prosjekter om norsk diakonal virksomhet, enten fra et norsk, europeisk eller globalt diakonihistorisk perspektiv. Prosjektene kan konsentrere seg om kirkers og menigheters helhetlige diakonale arbeide eller diakonale institusjoner og diakoniorganisasjoners virksomhet, f.eks. innen utdanning eller tjenesteutvikling. Prosjektene skal være avgrenset til diakoniens utvikling fra det 19. og frem til det 21. århundret.

Mulige innfallsvinkler kan være

 • diakonien i lys av kirkeordninger og kirkelig organisering

 • diakonien i lys av relasjonen til stat og samfunn, inklusive utfordringer relatert til velferdsstaten

 • diakoniens relasjon til kirkelig lære og gudstjenesteliv og i relasjon til de ulike kirkelige tjenester, med vekt på diakonitjenestene

Det er ønskelig med anvendelse av det rikholdige arkivmaterialet ved Misjons- og diakoniarkivet ved VID: www.vid.no/historisk-arkiv. Arkivet reflekterer i hovedsak virksomheter i regi av VIDs eiere: Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Diakonova, Det Norske Misjonsselskap, Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Betanien Bergen.

Forskningsgruppe

Stipendiatstillingen vil bli tilknyttet forskergruppen Misjons- og diakonihistorisk forskning («MiDiHi») (https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/).

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning.

Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet i teologi og religion, som er ett av to ph.d.-programmer ved VID. Programmet fokuserer på forskning som tar utgangspunkt i fagdisiplinene teologi og religion, og er rettet mot områder som fortolkning av hellige tekster, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis. Les mer om ph.d.-programmet i teologi og religion her: https://www.vid.no/studier/teologi-og-religion-phd/

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og dette ph.d.-programmet.

Ved ansettelse som stipendiat vil det bli tatt forbehold om opptak i ph.d.-programmet.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert i Senter for misjon og globale studier. Arbeidssted kan være Stavanger, Oslo eller Bergen.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i diakoni, historie, teologi eller annet fagområde av relevans for utlysningen, med karakteren A eller B

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid

 • Gode samarbeidsevner

 • Gjennomføringsevne

 I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet

 • problemstilling

 • kilder

 • metodevalg

 • fremdriftsplan

 • budsjett for bruken av disponible prosjektmidler (kr. 90.000)

VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement

 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner

 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse

 • Høyskolen er en IA-bedrift

 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 eller 55 (p.t. kr. kr. 466.500,- eller 474.700,-) avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknadsfrist: 1. september 2018

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Tiltredelse: 1. februar 2019 eller etter avtale.

Det vil bli brukt sorteringskomité i utvelgelsen av aktuelle kandidater som gjennomgår sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig komité. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med leder av forskningsgruppen MiDiHi, førsteamanuensis Ellen Vea Rosnes, ellen.vea.rosnes@vid.no, eller senterleder for Senter for misjon og globale studier, Anna Rebecca Solevåg, anna.rebecca.solevåg@vid.no, tlf. +4751516244.

Les mer

ABONNER PÅ TILSVARENDE JOBBER

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

When applying for a postdoc position, fellowship, or grant you will often be asked to submit a research proposal as part of your application.

By Academic Positions
Posted Aug 07, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am