VID Specialized University

Førsteamanuensis/førstelektor i ergoterapi?

2023-10-09 (Europe/Oslo)
Save job

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Institutt for helse, Fakultet for helsevitenskap i Stavanger, er det ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i ergoterapi med tiltredelse 01.12.2023, eller etter avtale.

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor skal bidra til å bygge opp og utvikle bachelorstudiet i ergoterapi, i tett samarbeid med resten av fagmiljøet og instituttet. Vi søker etter en person som fortrinnsvis har grunnutdanning som ergoterapeut, og som har førstekompetanse innen ett eller flere av ergoterapiens fagområder. Vi søker spesielt etter en person med kompetanse innen arbeidshelse som kan undervise og veilede i bacheloroppgaveemnet.  

Om enheten/fakultetet

Fakultet for helsevitenskap har 3600 studenter og mer enn 250 ansatte og tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i Oslo, Sandvika, Bergen, Sandnessjøen og Stavanger. Fakultetet har en omfattende forskningsaktivitet og utvikler for tiden et ph.d.-program innen helse og samhandling. På vår campus i Stavanger har vi moderne og topp utstyrte undervisningslokaler og simulerings- og ferdighetssenter.   

Arbeids- og ansvarsoppgaver

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til studieprogrammets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging, evaluering og eksamensarbeid, fortrinnsvis på bachelornivå, men også noe på masternivå
 • Utvikling og tilrettelegging av digital undervisning og studentaktive læringsformer
 • Forskning og utviklingsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Administrasjon og drift av studieprogrammet

Arbeidsoppgavene i stillingene forutsetter utpreget samarbeid med kolleger tilknyttet fagmiljøet i Stavanger.

Kvalifikasjonskrav

 • Grunnutdanning som ergoterapeut. Relevant utdanning på fortrinnsvis førsteamanuensis/ førstelektornivå innen ett eller flere av ergoterapiens fagområder. Vi etterspør spesielt kompetanse innen arbeidshelse.
 • Relevant praksis, fortrinnsvis innenfor ergoterapeutens fagområder.
 • Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

Det er også ønskelig med: 

 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse
 • erfaring med pedagogisk utdanningsarbeid
 • erfaring med fleksibel utdanning og e-læring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Formidlingsevne
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerVIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, må søker vedlegge en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Medlemskap med gode pensjons- og lånevilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1198 Førstelektor
 • Arbeidssted: VID Stavanger

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt sorteringskomité/adminitativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling
 • ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 09.10.2023

Tiltredelse: 01.12.2023 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

Kjersti Lunde Ellingsen, studieleder ergoterapi, kjersti.ellingsen@vid.no,  telefon +47 48034931

Kristin Fjelde Tjelle, instituttleder, kristin.fjelde.tjelle@vid.no, telefon +4740406030

Om oss

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges universitet innen 2028. 

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland. 

Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. VID har en sterk forskningsprofil innen praksisrelevant forskning, mangfold,  sosial ulikhet, særlig sårbare grupper og global kristendom.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. 

Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. 

Spørsmål om stillingen

Kjersti Lunde Ellingsen

Studieleder ergoterapi

+47 48034931

kjersti.ellingsen@vid.no

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor i ergoterapi?
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-09-18
Søknadsfrist
2023-10-09 23:59 (Europe/Oslo)
2023-10-09 23:59 (CET)
Område
Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side