VID Specialized University

Førsteamanuensis / høgskolelektor i praktisk teologi

2023-02-10
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i praktisk teologi fra 1.8.2023. Vi er på jakt etter en medarbeider som deler vår visjon om å utdanne teologer og prester til tjeneste lokalt og globalt. Det dreier seg om å videreutvikle profesjonsutdanningen i teologi, om å arbeide kreativt inn mot VIDs digitale utdanningstilbud, og om å bidra til en fremtidsrettet ph.d.-utdanning i teologi og religion.

Om fakultet og programområdet

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har ca. 900 studenter og ca. 70 årsverk og tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen programområdene teologi, diakoni, kultur og religion, og verdibasert ledelse. Fakultetet har tre studiesteder, Stavanger, Tromsø og Oslo. Fakultetet har et senter for misjon og globale studier som tilbyr ph.d. utdanning i teologi og religion, samt to forsknings- og oppdragssentre, Senter for interkulturell kommunikasjon og Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Den utlyste stillingen har arbeidsplass i Stavanger.

Programområdet teologi har ca. 200 studenter og åtte faglige årsverk og tilbyr årsstudium i KRLE, bachelor- og masterutdanning i teologi, profesjonsutdanning i teologi og erfaringsbasert masterstudium i praktisk teologi. I tillegg tilbys en rekke digitale enkeltemner, såkalte flex-teol emner.  Programområdet samarbeider tett med Senter for misjon og globale studier som organiserer ph.d. programmet i teologi og religion. Programområdet har også tett samarbeid med Lutheran Graduate School of Theology (SALT) på Madagaskar. Utdanning av prester og teologer er programmets kjernevirksomhet og har en global og misjonal profil.  Digitalisering av utdanningene er et sentralt satsingsområde.

Om stillingenes arbeids- og ansvarsområder

For stillingen i praktisk teologi forventes du som ansatt å:

 • undervise, veilede og evaluere på bachelor- og master nivå (og på ph.d.-nivå hvis du har førstekompetanse)
 • bidra til utvikling av profesjonsstudiet i teologi
 • delta i skolens andakts- og gudstjenesteliv
 • bidra til å styrke studentenes studiemiljø og åndelige modning
 • ta initiativ til og styrke forskning, fagutvikling og andre innovasjonsprosjekter innenfor fagområdet og delta i en av VIDs forskningsgrupper https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/
 • ta initiativ til og drive søknadsprosesser innen oppdrags- og forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til pedagogisk og fagspesifikk utvikling av fakultetets utdanningsprogrammer med et spesielt fokus på digital utdanning
 • publisere og formidle i fag- og forskningsfeltet

Andre pedagogiske og administrative oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner 

For å ansettes i stillingen må du:

 • ha cand. theol.-grad. eller tilsvarende relevant teologisk utdannelse
 • være ordinert prest med erfaring fra prestetjeneste i Den norske kirke
 • ha erfaring med undervisning og veiledning
 • ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk, fortrinnsvis på norsk, i tillegg til engelsk
 • ha dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Ved ansettelse uten dokumentert pedagogisk kompetanse må dette fullføres innen to år etter ansettelse

For stillingen er det ønskelig med:

 • relevant doktorgrad innen praktisk teologi
 • god digital kompetanse
 • erfaring med og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • ambisjoner om videre kvalifisering
 • god kjennskap til akademia og arbeid med studiekvalitet

Personlige egenskaper

Kandidater må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være innovative og ha kapasitet til å ta faglig lederansvar.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med høgskolelektor- eller førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.  

Generelle kriterier for tilsetting som høgskolelektor og førsteamanuensis fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129) og  Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID (https://www.vid.no/filer/retningslinjer-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-vid-vitenskapelige-hogskole/).

Generelle kriterier og krav til utdanningsfaglig kompetanse for førsteamanuenser ved VID vitenskapelig høgskole finner du her: https://www.vid.no/utdanningsfaglig_kompetanse.

Vi tilbyr

 • mulighet for faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • en kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1008 Høgskolelektor eller 1011 Førsteamanuensis
 • Arbeidssted: Stavanger.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

De som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Administrativ gjennomgang

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang av kandidatene, og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad som oppsummerer vitenskapelig arbeid, forskningsinteresse og motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • vitnemål og attester
 • fullstendig liste over søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 5 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som vedlegges. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på relevant utdanningsfaglig kompetanse i tråd med forskrift
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i henhold til utlysningens krav til kvalifikasjoner.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no). Alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Arbeidsspråket er norsk.

De vitenskapelige arbeidene som skal vurderes skal i sin helhet lastes opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved rådgiver Merethe Goplen Gulliksen (merethe.gulliksen@vid.no).

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. 

Søknadsfrist: 10.02.2023

Tiltredelse: 01.08.2023, eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester og tre referanser med navn, tittel, epost og telefonnummer.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til studieleder Terese Bue Kessel, telefon 99577627/e-post: terese.kessel@vid.no eller dekan Tomas Sundnes Drønen, telefon 97122893/ e-post: tomas.dronen@vid.no.

Om oss

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges første private universitet innen 2028.

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vårt motto er  Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis / høgskolelektor i praktisk teologi
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-01-24
Søknadsfrist
2023-02-10 23:59:59
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side