Nord Universitet

Stipendiatstillinger i sosiologi

Several locations Universitetsalléen 11 Bodø, Norge
Høgskolevegen 27 Levanger, Norge
2024-03-01 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Stipendiat i sosiologi - Studie av fattigdom - 1-2 stillinger

Er du interessert i livssituasjonen til mennesker som lever i fattigdom?

Sosial ulikhet er økende i Norge, og mye tyder på at fattigdomsproblemer rammer større og nye deler av befolkningen. Samtidig har velferdstilbudet gjennomgått gradvise endringer, hvor blant annet ytelser fra både tradisjonelle og nye frivillige organisasjoner utgjør et stadig større og mer synlig innslag.

Forskningsgruppen for etnografiske velferdsstudier gjennomfører flere studier av slike utviklingstrekk i velferdsstaten. Samtidig har vi identifisert en mangel på studier av livssituasjonen til mennesker som lever i fattigdom. I denne utlysningen inviterer vi til studier som har et nedenfra-perspektiv på fattigdom i Norge. Aktuelle problemstillinger er hvordan personer eller familier preget av lavinntekt selv opplever og håndterer fattigdom i Norge, hvilke erfaringer de har med ulike hjelpeinstanser og hva som for dem utgjør meningsfull hjelp.

Les mer om stillingen og søk her.

Smilende personer lener seg over bordet mens de tegner og forklarer.

Stipendiat i sosiologi - Studie i sosialt arbeid - 1-2 stillinger

Vi du ta et sosialfaglig blikk på helse- og velferdstjenestene?

Forskningsgruppen for sosialt arbeid har et aktivt forskningsmiljø innenfor flere tema. Stillingen som her lyses ut skal knyttes til en oppfølging av en nylig avsluttet studie om utvikling og status for sosialfaglige perspektiver og kompetanse i helse- og velferdstjenestene. Den som ansettes vil gjennomføre en selvstendig studie, men vil også kunne benytte empirisk materiale som allerede er samlet inn i den nevnte studien. Følgende tema kan være aktuelle:

  • Den nevnte studien viser at ordet «sosial» er blitt stadig mindre brukt som benevnelse og begrep i helse- og sosialpolitikken de siste tjue årene.  Det vil være interessant å studere bruken og betydningen av begrepet «sosial» i et lengre historisk perspektiv.
  • Det synes å være en spenning mellom tjenester og profesjoner når det gjelder styring av etterspørsel og utvikling av sosialfaglig kompetanse. Hvordan etterspørsel og utvikling av sosialfaglig kompetanse styres vil være særlig aktuelt i et profesjonsfag som sosialt arbeid.
  • Tjenesteytere som deltok i studien oppfatter brukernes problemer som stadig mer komplekse og utfordrende, samtidig som de opplever at rammebetingelsene for tjenestene blir strammere. Slike spenninger mellom rammebetingelser og komplekse problemer, hvordan de erfares og hvilke konsekvenser de har for sosialt arbeids praksis, kan gjerne utforskes nærmere.

Les mer om stillingen og søk her.

Stipendiat i sosiologi - Overgangsfaser i barns liv - 1-2 stillinger

Forskning på barn og unges erfaringer i viktige overgangsfaser har så langt først og fremst fokusert på overganger fra ungdomsskole til videregående skole, eller fra skole til arbeidsliv.

Forskning om utenforskap viser at overgangsfaser ofte kan være kritiske, men samtidig bør forstås som komplekse prosesser som utspiller seg over en lengre periode. Siden mye forskning om overganger har studert barn og unges erfaringer i kortere tidsintervall, vil vi i denne utlysningen invitere til et longitudinelt perspektiv på overgangsfaser i barns liv i aldersperioden 10-13 år. 

Aktuelle problemstillinger kan være hvordan barns egne forståelser av og erfaringer med inklusjon og eksklusjon formes over tid, hvilke forventninger og strategier barn utvikler i overgangsfaser, og hvordan ulike overganger samtidig på flere arenaer, for eksempel skole og fritid, gjensidig kan påvirke hverandre i barns erfaringer.

Les mer om stillingen og søk her.

Stipendiat i sosiologi - Urbanisering i nord - 1-2 stillinger

Er du interessert i tettstedsutvikling i Nord-Norge?

Faggruppa historie, geografi og internasjonale relasjoner har et aktivt tverrvitenskapelig miljø innen forskning på byer og byutvikling med særleg fokus på små byer og tettsteder, kalt URBINN (Urbanitet i Nord-Trøndelag og Nordland). Stipendiatstillingen vil kobles sammen med relevante forskingsmiljø. I denne utlysingen inviterer vi til studie av urbaniseringen av Nord-Norge. Norsk distriktspolitikk har gjennom en serie utredninger og planer vært mål for visjoner om næringsutvikling, styrking av bosettingsmønster og sentrumsutvikling etc.

Planene om byutvikling var en drivkraft i mange av de offentlige utredningene og målet var at sentrumsutvikling var av «avgjørende betydning for å opprettholde bosettingen i områder» som ikke ble dekket av byer. De romlige og sosiale konsekvensene av denne utviklingen på individ- og samfunnsnivå er helt sentrale i denne utlysingen.

Sentralt i studiet er utforskingen av Landsdelsplanen av 1972 og planens ideologi og resultat, da sett særleg i forhold til tettstedutviklingen og småbyurbaniseringen i landsdelen i tida etterpå og fram til i dag (1972-2022). Det teoretiske utgangspunktet er romlig teori deriblant teori omkring rommets organisasjon og makt, og teorier omkring sentrum-periferi-relasjoner. Det inkluderer også teoretiske studier omkring samfunn og samfunnsutvikling i bred forstand knyttet til teorier.

Les mer om stillingen og søk her.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiatstillinger i sosiologi
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsalléen 11 Bodø, Norge
Høgskolevegen 27 Levanger, Norge
Publiseringsdato
2024-02-12
Søknadsfrist
2024-03-01 23:59 (Europe/Oslo)
2024-03-01 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ...

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Promoting Exercise for Good Health Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min lesning
...
How to Empower Children? Stand Up for Their Rights! Queen's University Belfast 5 min lesning
...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. Universitetet i Agder 5 min lesning
Flere stories