Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat/postdoktor i rettsvitenskap

2024-08-31 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % åremålsstilling som enten postdoktor eller ph.d.-stipendiat. Rekrutteringsstillingen skal være med på å understøtte universitetets satsning på havvind i regionen. Dersom det er kvalifiserte søkere både på stipendiat og postdoktorstilling, vil det gjøres en helhetsvurdering på hvilke prosjekt og stilling som har størst strategisk viktighet for instituttets forskningsmiljøer.

Stillingen er knyttet til institutt for rettsvitenskap for en periode på tre år som ren forskningsstilling, eller fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tilstedeværelse både på Campus Kristiansand og Campus Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Handelshøyskolen ved UiA er en anerkjent handelshøyskole og internasjonalt akkreditert gjennom AACSB, med ca. 2000 studenter og ca. 110 vitenskapelige ansatte. Handelshøyskolen har et variert studietilbud innen rettsvitenskap, økonomi, markedsføring og ledelse. Det tilbys også en rekke emner innen etter- og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene. 

Institutt for rettsvitenskap, som er et av tre institutter ved Handelshøyskolen, har ansvar for bachelor- og masterprogrammet i rettsvitenskap. I tillegg underviser instituttets ansatte i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i stadig vekst, og består av ca. 16 årsverk fordelt på 20 vitenskapelig ansatte. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og toårig masterstudium i rettsvitenskap har ca. 40 studenter per årskull. Søkertallene til bachelor- og masterstudiet i rettsvitenskap er meget gode. Instituttet har også en sterk forskningsgruppe på komparativ og offentlig rett.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en rekrutteringsstilling som skal være med på å understøtte universitetets satsning på havvind i regionen. Den vil bredt tematisk knyttes til naturressursrett. Temaer som er relevante kan være for eksempel:

 • energirett
 • rettslig regulering av konsesjoner  
 • alminnelig forvaltningsrett 
 • miljørett og klimarett 
 • folkerett
 • EU-/EØS-rett 
 • ekspropriasjons- og erstatningsrett
 • kontraktsrett

Dette er ikke en uttømmende liste, og det inviteres til prosjekter som favner bredt.

Nødvendige kvalifikasjoner

Om ph.d.-stillingen

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad. Det er en forutsetning for ansettelse at den som søker er kvalifisert for, og opptas på relevant ph.d.- program. Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt ved instituttet, under forutsetning av at de som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov.

Nødvendige kvalifikasjoner særskilt for stipendiatstilling

 • søkeren må ha norsk mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, med et vektet snitt på karakteren B eller bedre. Kandidater som er i avslutningsfasen av en master kan også søke så lenge graden er oppnådd før oppstart på ph.d.
 • Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet innenfor naturressursrett, dets betydning og relevans for rettsvitenskapen, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Om postdoktorstillingen

Undervisningsplikten omfatter undervisning både i tilknytning til bachelor- og masterprogrammet i rettsvitenskap samt emner som inngår i studieprogram ved andre fakulteter/institutter ved UiA. Det kan også bli aktuelt med undervisning i emner som tilbys som etter- og videreutdanning. 

Nødvendige kvalifikasjoner særskilt for postdoktorstilling:

 • doktorgrad innen rettsvitenskap. Søkere som kan dokumentere innsendt ph.d.-avhandling eller ph.d.-avhandling som er i ferd med å bli fullført vil bli vurdert, selv om forsvaret av avhandlingen ikke er gjennomført ennå.
 • søkere må legge ved en prosjektbeskrivelse med tentativ plan for gjennomføring av eget forskningsarbeid i postdoktorperioden, og som knytter seg til naturressursrett

Nødvendige kvalifikasjoner generelt for begge stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner

 • faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt
 • evne og vilje til å bidra til utviklingen av den rettsvitenskapelige forskningen ved Universitetet i Agder, 
 • ønske og vilje til å bidra til utviklingen av utdanningstilbudet innen rettsvitenskap

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.
 • gode kommunikasjonsevner
 • selvstendighet
 • søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • grundighet
 • fleksibilitet
 • stor arbeidskapasitet
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stipendiat stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 pr år. 

Postdoktorstillingen lønnes etter statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 600 000 – 650 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk for begge stillingene:

 • CV
 • vitnemål med karakterer
 • relevante attester
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Prosjektbeskrivelse
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og andre relevante aktiviteter
 • ev annet

Særskilt for stilling som postdoktor må også følgende lastes opp elektronisk:

 • doktorgradsavhandlingen
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en kort redegjørelse for de vedlagte vitenskapelige arbeider 
 • bedømmelse av doktoravhandling (gjelder postdoktorstillingen)
 • eventuell dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 31. august 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Doktorgradsstipendiat/postdoktor i rettsvitenskap
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-07-09
Søknadsfrist
2024-08-31 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-31 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side