University of Stavanger

NCS2030 - Stipendiat i reservoarteknologi/fysikalsk kjemi

2022-08-31
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

UiS has an innovative and international profile and constitutes a driving force in the development of knowledge and change processes in society.

Besøkt arbeidsgiverens side

Universitetet i Stavanger, som en del av Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av undergrunnen (NCS2030), inviterer søkere til stilling som stipendiat i reservoarteknologi/fysikalsk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 01.09.2022.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningstema

NCS2030 (https://www.uis.no/en/ncs2030) er et nasjonalt forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd, industri- og forskningspartnere. Hovedmålet til senteret er å legge til rette for en energieffektiv utnyttelse av undergrunnen i overgangen til en bærekraftig verdikjede på norsk kontinentalsokkel. En viktig del av dette er å utdanne morgendagens energieksperter. Energisektoren trenger geoforskere som forstår viktigheten av å gå over til en bærekraftig energimiks. NCS2030 skal bidra med forskning på kostnads- og energieffektiv olje- og gassproduksjon med nullutslipp, samt utnyttelse av undergrunnen for fornybar energiproduksjon og lagring av CO2.

Den som ansettes vil være tilknyttet NCS2030-forskningsprosjektet "Net-zero emission production – Tight reservoir solutions".

Betydelige mengder hydrokarbonreserver finnes i tette reservoarer på norsk sokkel. Disse er utfordrende å produsere på grunn av blant annet poreheterogenitet, lav permeabilitet, og dybde. Stimulering av nærbrønnsområdet kan øke produktiviteten og injektiviteten i slike reservoarer og flere metoder er tilgjengelige. Vanninjeksjon utføres ofte for trykkstøtte, og spontan innsuging (imbibering) av vann i den oljeholdige matriksen er viktig for oljemobilisering og optimalisering av utvinningsprosessen i tette reservoarer. Kan optimalisert vanninjeksjon, f.eks. Smart Vann, også bli brukt for bedre stimulering av tette reservoarer?

Tette reservoarer inkluderer lavpermeable reservoarer, naturlig oppsprukne reservoarer (både karbonater og sandstein) med lav matrikspermeabilitet og reservoarer med lavpermeable soner i ellers gode reservoarer. Bedre fundamental forståelse av tette reservoaregenskaper, deres kjemiske faser og interaksjoner vil kunne avdekke om vannbaserte EOR (enhanced oil recovery)-metoder kan brukes i vanninjeksjon av tette reservoarer, og som stimuleringsfluider.

Laboratorieeksperimenter vil gjennomføres for å undersøke de kjemiske interaksjonene som påvirker fukt, fuktforandring og fortrengningseffektivitet under vanninjeksjon/spontan imbibering, Permeabilitetseffekter vil undersøkes ved hjelp av ulike bergarter og reservoarmateriale vil brukes der hvor dette er tilgjengelig.

Målet er å kunne identifisere gode lavutslippsløsninger for forbedret oljeutvinning fra tette reservoarer. Studiet vil også bidra til bedre modellering av reservoarer med redusert permeabilitet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor reservoarteknologi/fysikalsk kjemi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2022 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • har faglige interesser som samsvarer med prosjektbeskrivelsen
 • har dokumentert utdanning/fag innen kjemi
 • har erfaring med ulike reservoarmineraler
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vegg Kjølv Egelands hus

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.  I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader. 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til førsteamanuensis Tina Puntervold, tlf: +4751832213, e-post: tina.puntervold@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf: +4751831419, e-post: rekruttering@uis.no.

rektorkjede

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Arbeidsoppgaver

Tittel
NCS2030 - Stipendiat i reservoarteknologi/fysikalsk kjemi
Plassering
Kjell Arholmsgt. 41 Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2022-07-20
Søknadsfrist
2022-08-31
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

UiS has an innovative and international profile and constitutes a driving force in the development of knowledge and change processes in society.

Besøkt arbeidsgiverens side

Relevante stories

...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min lesning
...
Printing the Solar Cells of the Future King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min lesning
...
Why Does Friction Limit Our Ability to Make Smarter Computer Chips? Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 5 min lesning
...
Fueling Cleaner Combustion on and off the Racetrack King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 min lesning
...
How to Make Clean Energy Available to Everyone, Everywhere Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min lesning
Flere stories