VID Specialized University

Up to six scholarship positions with relevance for social work practice

2023-06-26 (Europe/Oslo)
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Forskningsområde

VID vitenskapelige høgskole har ledig inntil seks stipendiatstillinger med relevans for sosialfaglig praksis. De utlyste stillingene er knyttet til Senter for diakoni og profesjonell praksis og skal kobles til de tverrfaglige forskningsgruppene Profesjonell praksis med barn, unge og familier (PROBUF), Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene (BRUHEV) og Human Rights and Social Harms (HUMANHARM) ved Fakultet for sosialfag.

En nærmere beskrivelse av profilen til utlyste stillingene, se nedenfor:

Inntil to stillinger innen temaet «Langvarige helseutfordringer og arbeidsinkludering» (BRUHEV)

I Norge mottar en forholdsvis stor andel personer i yrkesaktiv alder helserelaterte trygdeytelser. Studier har vist at støtten og kravene fra NAV overfor brukere med helseutfordringer ikke alltid er tilpasset brukernes behov. Økt helsekompetanse (health literacy) kan være viktig for at brukere skal oppleve å få god og tilpasset hjelp av NAV. Vi ønsker at stipendiaten(es) prosjekt(er) belyser NAVs forståelse for og kunnskap om brukernes helsemessige utfordringer i arbeidsinkludering.  Et forskningsdesign med kvalitativ metode vil være egnet for å få innsikt i et empirisk sammensatt fenomen der kontekstuell forståelse er viktig. Temaet for stillingen befinner seg i kjernen av BRUHEVs satsning på oppbygging av et forskningsfelt om helsekompetanse og brukermedvirkning i helsetjenesten og NAV for personer med langvarige helseproblemer. Forskningstemaet er tverrfaglig ved at helse- og sosialfaglige problemstillinger knyttes sammen og dekker et kunnskapsbehov både i forskningsfronten og i praksisfeltet.

Inntil to stillinger innen temaet «Barnevernet i møte med foreldreskap i overganger» (PROBUF)

Profesjonsutøvere i barnevernet skal samarbeide med foreldre i flere situasjoner som kan oppleves som utfordrende overganger. Eksempler på slike overganger kan være hjelpetiltak tidlig i foreldreskap der foreldre skal etablere seg som foreldre, å være foreldre på avstand hvis barnevernet overtar omsorgen for et barn, når et barn flytter hjem etter å ha bodd i fosterhjem eller på institusjon eller når ungdom blir myndige og det kan være aktuelt med ettervernstiltak. Disse overgangene kan innebære utfordringer for både foreldre og barnevern der begge må inngå i nye roller og finne nye måter å samhandle på. Vi ønsker at stipendiaten(es) prosjekt(er) tematiserer hvordan barnevernet møter familier i overganger og bistår foreldre i utfordrende overganger. Søkere bes spesifisere i prosjektskissen hvilke overganger prosjektet ønskes avgrenset til.

Inntil to stillinger innen temaet «Sosialt arbeids rolle i assimilerings- og forsoningsprosesser» (HUMANHARM)

I 2014 ble urfolkskunnskap inkorporert i den globale definisjonen av sosialt arbeid og er nå en viktig del av profesjonens kunnskapsgrunnlag. I lys av dette og det pågående nasjonale (og regionale) arbeidet om sannhet og forsoning, er det behov for (ut)forskning av profesjonelle praksiser i fornorskingsprosesser og/eller gjenopprettende praksiser. Vi ønsker at stipendiaten(es) prosjekt(er) undersøker historiske eller fremtidsrettede perspektiver på sosialt arbeids rolle i assimilerings- og forsoningsprosesser. Vi inviterer prosjekter som åpner opp for empiriske og teoretiske analyser, og som tar et profesjons- og/eller klientperspektiv. Prosjektet bør med fordel ha et interdisiplinært fokus og perspektiver fra samfunns- eller sosialfag, teologi, historie eller juss er velkomne.

Les mer om forskningsgruppene her: https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stipendiatperioden er en 100% stilling på åremål for en periode på tre år.

Stillingen vil være tilknyttet ph.d.-programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID. Programmet er tverrfaglig og praksisnært og er viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor helse- og sosialtjenester og kirke og trossamfunn. Programmet er spesielt opptatt av forskning på profesjonsutøverens møte med og navigering av komplekse kunnskaps- og verdilandskaper, sett fra individuelle, kollektive og samfunnsperspektiver.

Les mer om ph.d.- programmene herhttps://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd-ny/

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og programmet. Eget forskningsprosjekt må ta tydelig utgangpunkt i en av de tre ovennevnte tematikkene for å kunne bli vurdert. Vi ber søkere om å tydelig oppgi i søknaden hvilke av disse tre det søkes på. 

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert ved Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP).  

Arbeidssted: Fortrinnsvis VIDs campus i Oslo, men campus i Stavanger eller Bergen kan vurderes.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

  • Mastergrad (120 ECTS) i fagområde av relevans for den enkelte utlyste tematikk. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
  • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
  • Gjennomføringsevne
  • Gode samarbeidsevner

I tillegg er det ønskelig med:

  • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring, samt kvalitet på prosjektskisse.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Alle søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse. VIDs mal for prosjektbeskrivelse skal benyttes. Du finner malen herhttps://www.vid.no/filer/vids-template-for-project-descriptions/

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 3500 ord (inkludert referanselister, tabeller og all annen tekst).

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere i prosjektbeskrivelsen indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Vi kan tilby

  • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
  • En verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
  • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
  • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr brutto årslønn på kr. 501.200,- Arbeidstakere i SKO1017 Stipendiat gis automatisk lønnsutvikling i inntil fire år med 3 % årlig stigning.

Søknad

Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, masteroppgave, vitnemål, karakterutskrifter og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant, og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. For søkere med utdanning som ikke kan dokumenteres med Diploma Supplements, må det fremvises bekreftelse på utdanning, dennes innhold og karakter.

Det vil gjøres en administrativ sortering utfra om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner knyttet til annonsen og stillingen. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative sorteringen sendes ikke ut.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved HR-rådgiver Kristina Sætran, kristina.saetran@vid.no.

Søknadsfrist:   26.06.2023

Tiltredelse:       01.02.2024 eller etter avtale

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med prodekan forskning ved fakultet for sosialfag Aleksandra Bartoszko, aleksandra.bartoszko@vid.no eller senterleder James McGuirk, james.mcguirk@vid.no, tlf. 48110185.

Om oss

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges første private universitet innen 2028.

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Up to six scholarship positions with relevance for social work practice
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-05-01
Søknadsfrist
2023-06-26 23:59 (Europe/Oslo)
2023-06-26 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler