Universitetet i Agder

Førsteamanuensis/førstelektor i systemutvikling

2024-06-27 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100% stilling som førstelektor/førsteamanuensis i systemutvikling, tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT leverer utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet innenfor et fagfelt som er i rask utvikling.

Våre studieprogram dekker alle nivå innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og undervisningen foregår på både norsk og engelsk.

Sentrale forskningstema er kommunikasjons- og systemsikkerhet, mobilkommunikasjon, innebygde systemer, e-helse, og e-læring, og instituttet har en særlig ekspertise innenfor kunstig intelligens og intelligent signalprosessering og trådløse nettverk. Det utføres også mye utviklingsarbeid innen fagfeltene elektronikk, multimedia og e-læring. 

Instituttet samarbeider tett både med offentlig og privat sektor i regionen og spiller en viktig rolle i regional utvikling og innovasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor instituttets studieprogrammer
 • Forskning og utvikling, publisering og ekstern finansiering
 • Faglig administrasjon

Nødvendige kvalifikasjoner

For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. 

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Søkerne må ha gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement. 

Dokumentert kunnskap og erfaring innen et eller flere av følgende:

 • Modelldrevet utvikling
 • Informasjonsmodellering
 • Metamodellering
 • Database/Arkitekturmodellering

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriteriene for utdanningskompetanse ved tilsetting som førsteamanuensis ved UiA.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er ønsket og vil bli brukt i rangeringen av kandidatene.

 • ledet store programvareprosjekter
 • programvaretesting
 • praktisk erfaring med ett eller flere av følgende språk, C++,C#, Python,Java

Personlige egenskaper

 • Den som ansettes forventes å bidra til et aktivt forskningsmiljø som fremmer personlig og faglig vekst. Stillingen stiller store krav til søkerens evne til selvstendig målrettet arbeid og sans for detaljer
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vurderingskriterier

Forskningskompetanse vektes 40% baseres på vitenskapelig produksjon. Undervisningskompetanse/egnethet vektes 40% og baseres på dokumentert erfaring og intervju/prøveforelesning. Personlig egnethet vektes 20% og baseres på en samlet vurdering av potensiale i forskning, undervisning og faglig ledelse/samarbeid.

Instituttet er sterkt preget av ubalanse mellom kvinner og menn, som gjør at vi alle på instituttet ønsker oss flere kvinner i faglige stillinger. Hvis det er ellers lik vurdering av søkere, vil kvinne bli foretrukket. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke stillingen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • på UiA kan ansatte i førstestillinger innen kjønnsmessig ubalanserte fagmiljøer søke om kvalifiseringsstipend for å oppnå professorkompetanse. På institutt for IKT gir denne ordningen kvinner i førstestillinger mulighet til å søke og motta dette stipendet tre ganger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, kr 730 000 - 850 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner vitenskapelige arbeider (inntil 5)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27.06.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor i systemutvikling
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-06-07
Søknadsfrist
2024-06-27 23:59 (Europe/Oslo)
2024-06-27 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler