Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Folkehelseinstituttet (FHI)
Folkehelseinstituttet (FHI)
Oslo, Norway

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttets visjon er bedre helse for alle og vårt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester og infrastruktur for kunnskap og kommunikasjon. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet gir også rettsmedisinske råd og tjenester til justissektoren. Instituttets virksomhet er delt inn i fire fagområder: 1) Psykisk og fysisk helse 2) Smittevern, miljø og helse 3) Helsedata og digitalisering 4) Rettsmedisinske fag. I tillegg er Kunnskapssenteret for helsetjenesten og Vitenskapskomiteen for mattrygghet del av Folkehelseinstituttet. Fra 1. januar 2017 opprettes et nytt område som skal gi kunnskap om helse- og omsorgstjenester.

Vi er i dag om lag 1400 ansatte, lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Instituttet skal være en pådriver for å bedre befolkningens helse og livskvalitet, og forebygge sykdom og helseskade. Instituttet skal også bistå påtalemyndighet og rettsapparat i å oppklare straffe -og sivilrettslige saker.

Hovedmål
  • Beredskap mot akutte helsetrusler
  • Råd og tjenester som forbedrer folkehelsen
  • Oversikt over befolkningens helse og forhold som påvirker den
  • Kunnskap om hva som forårsaker folkesykdommer og hva som gir befolkningen bedre helse

Instituttet bygger sine råd og tjenester på innsamling og analyse av helsedata, samt forskning. Arbeidet er tuftet på verdiene faglig solid, etterrettelig, nyskapende, åpen og respektfull. Mer detaljert informasjon om Folkehelseinstituttets nåværende og nye innsatsområder finner du i vårt strategidokument.

Organisering

Folkehelseinstituttet er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Instituttet består av seks divisjoner: Epidemiologi,  Miljømedisin, Psykisk helse, Rettsmedisin og rusmiddelforskning, Smittevern, samt Samfunnskontakt og instituttressurser.